KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)

 

PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA

5. intézkedés: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése

A támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkalmazását (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása), az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítését, illetve az épületeken belül világítási rendszerek korszerűsítését.  Ezen felül az intézkedés keretén belül támogatni tervezzük az új, közel zéró emissziójú épületek létesítését is. Ez esetben a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének támogatásra, amelynek során a támogatás alapjául a  közel nulla szén-dioxid kibocsátású épület építéséhez szükséges beruházások és az energiahatékonysági jogszabályi követelményeknek megfeleléshez szükséges beruházások különbözete szolgálna. Az új, közel nulla kibocsátású épületek létesítése a megújuló energiaforrások alkalmazásához  is hozzájárul.

Főbb célcsoportok: lakosság, állami közintézmények, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), valamint a közfeladatot ellátó, állami tulajdonú gazdasági társaságok.
Specifikus célterület: azakciókországoshatóköremiattnemkerülteklehatárolásra.
Kedvezményezettek típusai: lakosság, központi költségvetési szervek, nonprofit szektor(kivéve önkormányzat), közszolgáltatást végző gazdasági társaságok.

 

1. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA

Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés

Az intézkedés keretében olyan erőművek létesítésének ösztönzése a cél, amelyek a megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják. Az előállított energia származhat olyan energia előállító erőműegységből,mely csak villamos energiát állít elő, illetve olyan erőműből is, amely a megújuló villamosenergia mellett hőt is előállít.

Az intézkedés keretében a következő megújuló technológiák támogatása tervezett:

Biomassza hasznosítása: a biomassza villamos energiatermelésre irányuló hasznosítása  során elsődleges szempont, hogy a nagy erőműi kapacitások helyett a kis-közepes kapacitású, térségfejlesztő hatással rendelkező, lokális rendszerek kerüljenek támogatásra, elősegítve egyúttal a kistérségen belüli kohéziót és gazdasági együttműködést.

Hulladékok energetikai hasznosítása: villamos energia előállítása az anyagában gazdaságosan nem hasznosítható hulladékok különböző fizikai és kémiai folyamatok segítségével történő hasznosítása útján. Különös tekintettel arra, hogy ezen hulladékok energetikai hasznosítása a lerakásnál kisebb környezetterheléssel jár. Így a hulladékok energetikai hasznosítása egyszerre szolgál energetikai és környezetvédelmi célokat.

Főbb célcsoportok: az energia szektor szereplői.
Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra.
Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok, mint megújuló energiát előállító erőműveket létesítők.